English Camp

        GIE เชื่อว่า การเรียนรู้ภาษาที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือการเรียนรู้โดยตรงด้วยตัวเอง ดังนั้นสำหรับโรงเรียนที่ต้องการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้เด็กนักเรียน GIE จึงขอเสนอ โครงการ English Camp หรือค่ายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดอบรมโดยเจ้าหน้าที่ วิทยากร และบุคคลกร ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้งด้าน การฟัง (listening) การพูด (speaking) การอ่าน (reading) และการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ English Camp ยังช่วยให้เด็กนักเรียนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก และฝึกความสามัคคี จากกิจกรรมต่างๆมากมาย และสามารถนำไปพัฒนาและปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เมื่อจบโครงการ นักเรียนทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจาก GIE อีกด้วย

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                   

 

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทาง GIE จัดเตรียมให้

  1. GIE จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา เพื่อสนับสนุน ดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลา การจัดกิจกรรม

  2. ทางเราจัดให้มีรถตู้ หรือ รถบัสรับส่งตามจำนวนนักเรียน

  3. จัดการเรื่องโรงแรม และที่พักที่ได้มาตรฐานและมีความสะดวกสบายครบครัน

  4. จัดให้มีอาหารทุกมื้อ รวมทั้งอาหารว่างต่างๆ

  5. จัดให้มีอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนทั้งหมดตลอดการจัดกิจกรรม

  6. จัดให้มีการประเมินผล พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรเมื่อจบค่าย

 

 

**หมายเหตุ: บางรายการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม