ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในส่วนที่ผู้ปกครองต้องสมทบนั้นจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในส่วนที่ผู้ปกครองต้องสมทบนั้นจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

                -  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของมูลนิธิในต่างประเทศเกี่ยวกับการคัดเลือกครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์การจัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์การตรวจติดตามการจัดกิจกรรมในต่างประเทศและการให้คำปรึกษาและสนับสนุนนักเรียนแลกเปลี่ยนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ-ค่าประกันสุขภาพ และการประสานงานให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศต่างๆ          

                - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง และค่าใช้จ่ายของสำนักงานในประเทศไทย ในการประสานงานติดต่อ และบริหารจัดการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ซึ่งค่าใช้จ่ายที่สมทบนั้น รวมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

-  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์

-  ค่าประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ                                                                       

 -  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศของ GIE Thaïland  และการติดต่อประสานงานกับสถาบัน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 -  ค่าบริการในการติดต่อประสานงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งก่อนการเดินทางและตลอดเวลาที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการไปยังประเทศปลายทาง จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการเมื่อนักเรียนเดินทางกลับประเทศไทย                                                                      

-  (เฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา) ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทำเอกสารตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชฑูตของประเทศนั้นๆ ประจำประเทศไทย

 

โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

-  ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จากประเทศไทยไปยังเมืองปลายทางตามที่GIE Thailand และสถาบันกำหนดทาง GIE Thailand สามารถติดต่อประสานงานในการจัดหาตั๋วเครื่องบินให้กับนักเรียน โดยผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้ตัดสินใจและค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (Passport)                                                                                                                                        

-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (Pocket Money)                                                                                                                                                   

-  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษอื่นๆ นอกเหนือการจัดสรรของโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์                                      

-  (เฉพาะประเทศแคนาดา และประเทศในทวีปยุโรป) ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทำเอกสารตรวจลงตรา (วีซ่า)   จากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศนั้นๆ ประจำประเทศไทย