ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ประเทศปลายทาง

งวดเงินชำระ

รวมทั้งสิ้น

งวดที่ 1

(ยืนยันสิทธิ์)

งวดที่ 2

ชำระภายในวันที่

30 กันยายน 2559

งวดที่ 3

ชำระภายในวันที่

31 ธันวาคม 2559

งวดที่ 4

ชำระภายในวันที่

31 มีนาคม 2560

สหรัฐอเมริกา

85,000

100,000

100,000

100,000

385,000 บาท

ยุโรป กลุ่มภาคพื้นทวีป (Continental Europe)

98,000

100,000

100,000

100,000

398,000 บาท

แคนาดา

80,000

200,000

200,000

200,000

680,000 บาท

ญี่ปุ่น

85,000

150,000

150,000

95,000

480,000 บาท