ขั้นตอนการสมัครรับทุน(เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน)

ขั้นที่ 1    กรอกใบสมัครและข้อมูลเบื้อต้นทางอินเตอร์เน็ต ที่เวบไซต์ www.giethailand.com หัวข้อ “สมัคร Exchange Program”

 

ขั้นที่ 2    ชำระเงินค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ 300 บาท

 

ขั้นที่ 3    สอบข้อเขียนตามวัน – เวลาที่ทาง GIE Thailand กำหนด และจะประกาศผลสอบให้ทราบทางเวบไซต์ www.giethailand.comโดยนักเรียนที่เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย

 

ขั้นที่ 4    สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องรับเอกสารที่ใช้ในการสัมภาษณ์ จาก www.giethailand.comและนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์                                                                                                    

  1.    เอกสารสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตนเองที่กรอกข้อมูลครบถ้วน                                                                                                        

  2.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                                                                                  

  3.    สำเนาสมุดพก หรือระเบียนสะสมที่แสดงผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง

 

ขั้นที่ 5    นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ รายงานตัวเพื่อขอรับใบสมัครนานาชาติและเอกสารประกอบอื่นๆ พร้อมชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ

 

ขั้นที่ 6    ส่งใบสมัครนานาชาติคืนมาที่ GIE Thailand พร้อมเอกสารประกอบ (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน) โดยทาง GIE Thailand จะส่งเอกสารไปให้หน่วยงานในประเทศปลายทาง

 

ขั้นที่ 7    GIE Thailand จะจัดคอร์สปรับพื้นฐานภาษาและวิชาการ ตามความสมัครใจของนักเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

ขั้นที่ 8    GIE Thailand จะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเข้าค่ายเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัว การเข้าสังคม ตลอดจนการเตรียมตัวต่างๆ ในการเดินทาง และใช้ชีวิตในต่างประเทศ

 

ขั้นที่ 9    กำหนดการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศประมาณเดือน สิงหาคม-กันยายน ซึ่งจะนัดหมายได้เมื่อนักเรียนได้รับ  การจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์แล้ว การเดินทางจะเดินทางตรงไปยังเมืองปลายทางหรือเข้าปฐมนิเทศในต่างประเทศ แล้วแต่กรณีและเวลาที่เหมาะสม