ทุนแลกเปลี่ยนประเทศจีน เปิดรับสมัครแล้ว!!

ประเทศจีนเป็นอีกหนึ่งประเทศมหาอำนาจของโลกและยังเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอีกด้วย จึงทำให้ภาษาจีน (Mandarin) กำลังเริ่มมีบทบาทและความสำคัญไม่แพ้ภาษาอังกฤษ ทั้งต่อทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโลก ทางโครงการ GIE ได้รับการสนับสนุนทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจากองค์กรทางการศึกษาของประเทศจีน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

1. นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาจีนหรือสอบวัดระดับภาษาจีนได้น้อยกว่า HKS4 สามารถสมัครได้ แต่ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ และจะต้องไปเข้าเรียนคอร์สเสริมภาษาจีนในขณะที่เรียนอยู่ที่นั่น โดยจะต้องเรียนวิชาสามัญอื่นๆควบคู่ไปด้วย

2. นักเรียนที่มีความรู้ด้านภาษาจีนหรือสอบวัดระดับภาษาจีนได้มากกว่า HKS4 หรือเทียบเท่า จะสามารถเข้าเรียนวิชาสามัญได้ทุกวิชาโดยไม่ต้องเรียนคอร์สเสิรมภาษาจีน

 

เยาวชนที่ต้องการสมัครเพื่อร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. อายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป 
  2. พร้อมเปิดรับประสบการ์ณใหม่ๆให้กับชีวิต มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  3. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า
  4. มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  5. มีผลการเรียนรายวิชาทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
  6. ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง

 

วิธีการสมัครเบื้องต้น

        1. สมัครออนไลน์ได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.giethailand.com 
        2. สมัครกับอาจารย์ผู้ดูแลโครงการในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ ในกรณีที่ทางโรงเรียนเป็นศูนย์ของ GIE
        3. สมัครทางโทรสาร โดยสามารถส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส่งทางโทรสารมาที่ 02-675-5278
            โดยผู้สมัครจะได้รับเอกสารรับรองการสมัครและหมายเลขประจำตัวสอบเพื่อยื่นต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบคัดเลือก
        4. สมัครด้วยตัวเองที่ GIE Education
            43 ตึกไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น7 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
            Tel. 02-675-5899 Fax. 02-675-5278
            Website: www.giethailand.com
        5. ค่าสมัครสอบ 300 บาท

สามารถ download ใบสมัครได้ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSwxo_tCMWNCrN5mxw5uEC5IPIhfJ1RC90Yw3yB1p6zSqdog/viewform?c=0&w=1