ประวัติบริษัท และความเป็นมาของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

        บริษัท โกลบอล อินเตอร์คัลเชอรัล เอ็กซ์เชนจ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งอยู่ในเครือ GIE Group โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทั้งในรูปแบบโครงการ Outbound Program (นักเรียนไทย เดินทางไปแลกเปลี่ยนวฒันธรรมต่างประเทศ) และ Inbound Program (นักเรียนต่างชาติ เดินทางมาแลกเปลี่ยนวฒันธรรมในประเทศไทย) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติครบถว้น มีความกล้า และกระตือรือร้นที่จะท่องเที่ยวและแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการเรียนในโรงเรียนที่ต่างประเทศและพักอาศัย กับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งในช่วงแรกได้เปิดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวฒันธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา

        โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของ GIE เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างองค์กรระดับนานาชาติ จากทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา รวมไปถึงโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาของประเทศต่างๆในทวีปโซนยุโรป เช่น ประเทศฝรั่งเศส, เยอรมนี, เดนมาร์ก, สเปน, และประเทศอื่นๆ อีกมากมาย โดยเปิดโอกาสให้กับเยาวชนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการสอบเพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย

        นอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับ Franklin Virtual High School International ซึ่งเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มเติมหน่วยกิตให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อที่นักเรียนจะสามารถจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และไม่ต้องซ้ำชั้น เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

        กว่าระยะเวลา 15 ปี ที่ทางโครงการได้ดำเนินการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมในต่างประเทศ ซึ่งในปี 2560 นักเรียนรุ่นที่ 15 ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศเกือบทั่วโลก เพื่อสร้างและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตที่ดีให้แก่ตนเอง โดยถือว่านักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนเป็นยวุทูตวัฒนธรรมไทยเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างประเทศ

        ทางโครงการฯ มีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนไทย ได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษาโดยตรง ซึ่งเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน จะได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นระยะเวลา 10 เดือน จากโรงเรียนที่ทางกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละประเทศนั้นๆ รับรอง ซึ่งหลังจากกลับมาแล้วสามารถนำเกรดที่ได้รับมาเทียบโอนหน่วยกิตจากกระทรวงศึกษาธิการได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม