เกณฑ์การคัดเลือก

เกณฑ์การคัดเลือก

 เยาวชนที่ต้องการสมัครเพื่อร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. อายุระหว่าง 15-18 ปี ณ วันเดินทาง
  2. พร้อมเปิดรับประสบการ์ณใหม่ๆให้กับชีวิต มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  3. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า
  4. มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  5. มีผลการเรียนรายวิชาทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
  6. ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง

 

วิธีการสมัครเบื้องต้น

        1. สมัครออนไลน์ได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.giethailand.com 
        2. สมัครกับอาจารย์ผู้ดูแลโครงการในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ ในกรณีที่ทางโรงเรียนเป็นศูนย์ของ GIE
        3. สมัครทางโทรสาร โดยสามารถส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส่งทางโทรสารมาที่ 02-675-5278
            โดยผู้สมัครจะได้รับเอกสารรับรองการสมัครและหมายเลขประจำตัวสอบเพื่อยื่นต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบคัดเลือก
        4. สมัครด้วยตัวเองที่ GIE Education
            43 ตึกไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น7 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
            Tel. 02-675-5899 Fax. 02-675-5278
            Website: www.giethailand.com
        5. ค่าสมัครสอบ 300 บาท