รับรางวัลนักเรียนดีเด่น

ภัทฑิยา  อภิวัฒน์ตั้งสกุล

จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

ได้รับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน GIE รุ่น 15 

ทุน J1 ประเทศสหรัฐอเมริกา