รับรางวัลนักเรียนดีเด่น

ภัทฑิยา  อภิวัฒน์ตั้งสกุล

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

ทุน J1-USA รุ่นที่ 15