ติดต่อ

บริษัท โกลบอล อินเตอร์คัลเชอรัล เอ็กซ์เชนจ จำกัด

ชั้น 7 ห้อง 78 อาคารไทย-ซีซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร: (02) 675-5277, (02) 675-5899
Fax: (02) 675-5278